Үйл ажиллагааны стратеги зорилго, зорилт

Зорилго:

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЁЛЫГ ЭРХЭМЛЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД НИЙЦСЭН ЧАНАРТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БЭХЖҮҮЛЖ ХЭНИЙГ Ч ОРХИГДУУЛАХГҮЙ ХҮРЧ ҮЙЛЧЛЭХЭД ОРШИНО

 

Зорилт:

1.Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангаж, хууль тогтоомж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;

2.Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг бодлогын судалгаа зөвлөмжид тулгуурлан бодитойгоор төлөвлөх, стратеги бодлогыг тодорхойлох, бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх,  үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах;

3.Чанарын шаардлагын түвшинд хүрсэн аюулгүй, хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг ард иргэдэд үзүүлэх, орон нутгийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах;

4.Нийтийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг өргөжүүлэх, хүн амыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах, тандах тогтолцоог бүрдүүлэх, халдварт болон халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийг тогтоох, түүнийг бууруулах, сэргийлэх чиглэлээр нотолгоонд тулгуурласан бодлого боловсруулах, нийтийг хамарсан хордлого, халдварт өвчний дэгдэлт гарсан үед салбар дундын хамтын ажиллагааг хангах, хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

5. Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг тодорхойлж,  эрүүл мэндийн байгууллагуудын гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн хэрэгжилтийг хангуулах, эрүүл мэндийн даатгалыг иргэнд ээлтэй, хэрэгцээтэй байх оновчтой төлөвлөлт хийж, хэрэгжилтийг хангах;

6.Эрүүл мэндийн байгууллагуудын гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, хөрөнгө оруулалт, төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих, дотоод аудит хийх, хяналт, үнэлгээ, аудитийн зөвлөмжид суурилсан оновчтой төлөвлөлт хийх

НИЙТЭЛСЭН: 2022-10-19 03:46:08