Магадлан итгэмжлэл
Магадлан итгэмжлэх журам болон бусад мэдээллийг татах
...

2021-11-02 04:58:59

Дэлгэрэнгүй ...
Маягтууд
...

2021-02-16 09:04:12

Дэлгэрэнгүй ...
Үнэлгээ хийх хуудас, үнэлгээний аргачлал
...

2021-02-16 09:02:37

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэх журам
...

2021-02-16 09:00:47

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт
...

2020-05-10 14:51:45

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт
...

2020-05-10 14:51:45

Дэлгэрэнгүй ...
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг багц цагаар сунгуулахад анхаарах асуудлууд
...

2020-05-05 13:15:41

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт
...

2020-05-04 11:25:11

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэх журам
...

2020-02-15 10:45:12

Дэлгэрэнгүй ...
ӨЭМТ-ИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР
....................................................................... /Байгууллагын нэр / ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДЭЭР ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ № Үнэлгээ өгөх чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Шинжээчийн үнэлгээ Байгуул лагын үнэлгээ Тайлбар Оноо Оноо БҮЛЭГ 1. Уди...

2018-10-12 01:29:10

Дэлгэрэнгүй ...