Тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл бүхий эмийн сангийн мэдээлэл
...

2024-06-03 03:00:58

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл бүхий төрийн болон хувийн хэвшлийн эмнэлэг, сувилалууд
...

2024-05-03 18:45:10

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, ажлын байрны байршил өөрчлөх, үйл ажиллагааны чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, ажлын байрны байршил өөрчлөх, үйл ажиллагааны чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай комиссын хурал 2024 оны 04 сарын 20 нд хуралдав....

2024-05-03 10:11:00

Дэлгэрэнгүй ...
Орон тооны бус шинжээч томилох тухай
Тусгай зөвшөөрлийн комисс 2024 оны 03 сарын 25 нд хуралдав...

2024-03-27 18:45:22

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл сунгах, хүчингүй болгох тухай
Тусгай зөвшөөрлийн комиссын хурал 2024 оны 03 сарын 25 нд хуралдав...

2024-03-27 15:12:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах тухай
Тусгай зөвшөөрлийн комиссийн 2024 оны 01 сарын 16 ны хурал...

2024-01-17 14:50:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл сунгасан тухай тушаал
...

2023-11-28 02:35:15

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын ажиллах журам
...

2023-11-28 02:27:56

Дэлгэрэнгүй ...
Шинжээчийн ажиллах журам
...

2023-11-28 02:27:04

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөлтэй эмийн сан
...

2023-11-28 02:20:23

Дэлгэрэнгүй ...