Тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл сунгасан тухай тушаал
...

2023-11-28 02:35:15

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын ажиллах журам
...

2023-11-28 02:27:56

Дэлгэрэнгүй ...
Шинжээчийн ажиллах журам
...

2023-11-28 02:27:04

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөлтэй эмийн сан
...

2023-11-28 02:20:23

Дэлгэрэнгүй ...
ТЗөвшөөрөлтэй Эрүүл мэндийн байгууллага
...

2023-11-28 02:17:15

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хүчингүй болсон тушаал
...

2023-11-07 02:34:19

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл сунгах, түдгэлзүүлэх тухай тушаал
...

2023-10-11 18:00:15

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл сунгасан тухай тушаал
...

2023-08-28 02:31:47

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хүчингүй болсон тушаал
...

2023-07-14 02:30:23

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл сунгах, ажлын байрны байршил өөрчлөсөн тушаал
...

2023-06-10 02:29:00

Дэлгэрэнгүй ...