Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
...

2023-08-30 15:30:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам
...

2023-03-05 14:22:00

Дэлгэрэнгүй ...
Албан тушаалын тодорхойлолт
Албан тушаалын тодорхойлолт...

2023-01-17 03:31:02

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн жинхэнэ албан хаагчын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам
...

2022-11-26 03:53:57

Дэлгэрэнгүй ...
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр Дугаар А/406 Улаанбаатар хот "ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ" БАТЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 26.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь...

2022-11-04 14:51:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам
...

2022-10-07 11:54:00

Дэлгэрэнгүй ...
Ёс зүйн дүрэм
Төрийн албаны тухай хуулийн 40.2, Төрийн албаны зөвлөлийн саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. (Энэ тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 2019 оны 122 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт ор...

2022-09-17 09:41:41

Дэлгэрэнгүй ...
Байгууллагын нууцын тухай хууль
...

2022-08-12 14:24:50

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн болон албаны нууцын тухай
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 6.5, 10.1.3, 12.2, 29.2, 38.5-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1."Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам"-ыг 1 дүгээр, "Төрийн болон албаны нууцын хамгаалалтад хяналт шалгалт хийх жур...

2022-05-14 14:22:10

Дэлгэрэнгүй ...
2021 оны эрүүл мэндийн газрын аудитийн тайлан
...

2022-04-15 05:04:26

Дэлгэрэнгүй ...