Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал
Мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгуулагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл
...

2023-09-21 12:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тендер шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл
...

2023-05-10 15:30:00

Дэлгэрэнгүй ...
Хэнтий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2023 оны 01-р сарын 16-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо “2023 онд Хэнтий аймгийн сумдын эрүүл мэндийн төвүүд, УАУЭмнэлэгт хэрэглэгдэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах” ажлын нийл
...

2023-04-03 09:56:40

Дэлгэрэнгүй ...
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
...

2023-03-24 15:47:10

Дэлгэрэнгүй ...
Шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан
...

2023-03-03 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам
...

2023-01-27 16:40:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
...

2023-01-27 12:15:40

Дэлгэрэнгүй ...
Тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт
...

2023-01-26 13:30:00

Дэлгэрэнгүй ...
2022 онд Хэнтий аймгийн сумдын эрүүл мэндийн төвүүд, Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулалтын дүн
...

2022-03-30 09:01:10

Дэлгэрэнгүй ...
2022 онд Хэнтий аймгийн сумдын эрүүл мэндийн төвүүд, Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
2022 онд Хэнтий аймгийн сумдын эрүүл мэндийн төвүүд, Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах...

2022-03-03 11:45:20

Дэлгэрэнгүй ...