Хэнтий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороонд гишүүн нөхөн элсүүлэхээр зарлаж байна.
Хэнтий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороонд гишүүн нөхөн 
 элсүүлэхээр зарлаж байна.
 
НЭГ. Нийтлэг зүйл
 
Эмнэлгийн мэргэжилтний салбар хороонд дараах орон тоонд гишүүд сонгон шалгаруулж авна. 
- Эмнэлгийн мэргэжилтний салбар хорооны дарга
- Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн 
- Нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллагын төлөөлөл / Иргэний төлөөлөл/   
 
Салбар хорооны гишүүнээр ажиллах иргэн нь эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны дүрмийн 2 дугаар хавсралтын 3.3 заасан шалгуурыг хангасан байна.Үүнд:
 
Үзүүлэлт Тавигдах шаардлага 
Боловсрол Бакалавр, түүнээс дээш  
Мэргэжил Анагаах ухаан, эрх зүй, хүний эрх, нийгмийн ухаан, сэтгэл судлал 
Мэргэшил -Хүний эрх, ёс зүй, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй
- тухайн мэргэжлийн мэргэшүүлэх сургалт 
 
Туршлага 1. Тухайн мэргэжлээр 8-аас доошгүй жил ажилласан, олон нийт, хамт олны дунд нэр хүндтэй 
2. Ёс зүйн чиглэлээр суралцсан  буюу ажиллаж байсан / эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн чиглэлээр суралцсан  бол давуу тал болно/
3. Ёс зүйн зөрчилд холбогдож байгаагүй 
4. Ёс зүйн чиглэлээр ажиллах сонирхолтой .
 
ХОЁР. Бүртгэл 
2.1 бүртгүүлэх иргэний материалыг Эрүүл мэндийн газрын Эдийн засаг удирдлага төлөвлөлтйн хэлтсйин 203 тоот өрөөнд 2020 оны 11 сарын 11-ны өдрөөс 2020 оны 12 сарын 01 өдөр хүртэл 08.30-12.30, 13.30-17.30 цагуудын хооронд хүлээн авна.
 
2.2 Бүртгүүлэхдээ дор дурьдсан материалыг бүрдүүлэн, өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:
a) Төрийн албан хаагчийн анкет 
b) Боловсролын диплом болон эрдмийн зэргийг нотлох баримт бичгийн
нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
c) Мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг нотлох баримт бичгийн нотариатаар гзрчлүүлсэн хуулбар
d) Өргөдөл;
e) Урьд ажиллаж байсан байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны баталгаажуулсан ажил байдлын тодорхойлолт;
f) Монгол Улсын иргэний цахим үнэмлэх  /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/;
g) Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын
дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт 
 
ХАРИЛЦАХ УТАС:  99033056
НИЙТЭЛСЭН: 2020-11-10 17:22:02