ЗӨСТөв
Нэр Хавсралт
1 Тарваган тахал өвчний вакцины заавар татах
2 Зөвлөмжүүд татах
3 Тарваган тахалын сургалтын үзүүлэн материал татах
4 Тарваган тахалын сургалтын албан бичиг татах
5 Зоонозын халдварт өвчний үед ажиллах халдвар хамгаалал, биоаюулгүй ажиллагааны заавар татах
6 Галзуу өвчний хяналт, сэргийлэлтийн заавар татах
7 Боом өвчний хяналт сэргийлэлтийн заавар татах
8 Тарваган тахал өвчний хяналт, сэргийлэлтийн заавар татах
9 Ариутгах заавар татах
10 Дуудлагад үйлчлэх тухай журам татах
11 Шавьж устгалын үйлчилгээ авах иргэдэд татах
12 Ахуйн шавьж, мэрэгч устгал халдваргүйтгэлийн үйлчилгээ татах