Эдийн засгийн хэлтэс

 

Овог

Нэр 

Албан тушаал

Утасны дугаар

1

Ц.Ариунтуяа

Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн     70562905 khentiiemgazar@moh.khe.gov.mn

3

Т.Байгалсүрэн

Хүний нөөц, шагнал урамшуулал хариуцсан мэргэжилтэн 70562905 khentiiemgazar@moh.khe.gov.mn
4 Ц.Алтан-Өлзий  нягтлан бодогч 70562905

khentiiemgazar@moh.khe.gov.mn

 

5 Д.Урансайхан нарийн бичиг 80880862

khentiiemgazar@moh.khe.gov.mn

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-12-19 08:05:30