Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит
ЭМСайдын эрүүл мэндийн салбарт хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх журам
...

2022-11-27 02:27:42

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМСайдын дотоод аудит санхүүгийн хяналт шалгалт хийх журам
...

2022-10-06 02:26:52

Дэлгэрэнгүй ...
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүрэм
...

2022-10-05 02:25:23

Дэлгэрэнгүй ...
Засгийн газрын 2015 оны дотоод аудитын дүрэм
...

2022-09-10 02:24:57

Дэлгэрэнгүй ...
Дотоод аудитын хорооны дүрэм
...

2022-07-23 02:28:27

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандарт
...

2022-06-19 02:24:00

Дэлгэрэнгүй ...
Бодлогын баримт бичиг захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх нийтлэг журам
...

2022-03-05 02:31:35

Дэлгэрэнгүй ...