Засгийн газрын шийдвэр, хэрэгжилт
5 жилийн үндсэн чиглэлийн биелэлт
...

2023-01-23 03:27:42

Дэлгэрэнгүй ...
Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт 2022 оны жилийн эцэс
...

2023-01-23 03:24:38

Дэлгэрэнгүй ...
Засгийн газрын үйл ажиллагааны биелэлт 2022 оны жилийн эцэс
...

2023-01-23 03:18:23

Дэлгэрэнгүй ...