Хууль
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Авлигын эсрэг хууль 0 2017-05-18
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 0 2017-12-14
Ариун цэврийн тухай 6 1998-05-07
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 7 2001-01-28
Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай 8 2003-11-28
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 0 2013-05-01
Байгууллагын нууцын тухай 0 2018-05-16
Гамшигаас хамгаалах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 0 2017-02-02
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 0 2016-12-22
Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай 9 2013-10-10
Дархлаажуулалтын тухай 10 2000-04-20
Донорын тухай 11 2000-01-28
Донорын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 0 2018-01-19
Иргэний бүртгэлийн тухай 0 1999-10-04
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай 0 1994-06-07
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай 15 1994-06-07
Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай 0 2017-05-12
Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай 16 2000-01-28
Статистикийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 0 2017-05-18
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 17 2000-04-20
Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар батлах тухай /Сайдын тушаал/ 9 2018-11-25
Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар батлах тухай /Сайдын тушаал/ 18 2013-04-02
Төрийн болон албаны нууцын тухай 0 2016-12-01
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 19 2006-05-25
Хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдлоос сэргийлэх тухай 20 2004-05-13
Хөдөлмөрийн тухай /шинэчилсэн/ 0 2021-07-02
Эм эмнэлгийн хэрэгсэлийн тухай 0 2010-05-27
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай 0 2016-04-22
Эрүүл мэндийн тухай 0 2011-05-05
Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай 0 2005-07-01