Хууль
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Авлигын эсрэг хууль 0 2017-05-18
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 0 2017-12-14
Ариун цэврийн тухай 6 1998-05-07
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 7 2001-01-28
Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай 8 2003-11-28
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 0 2013-05-01
Байгууллагын нууцын тухай 0 2018-05-16
Гамшигаас хамгаалах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 0 2017-02-02
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 0 2016-12-22
Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай 9 2013-10-10
Дархлаажуулалтын тухай 10 2000-04-20
Донорын тухай 11 2000-01-28
Донорын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 0 2018-01-19
Иргэний бүртгэлийн тухай 0 1999-10-04
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай 12 2002-04-25
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 14 1994-06-07
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай 15 1994-06-07
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай 0 1994-06-07
Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай 0 2017-05-12
Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай 16 2000-01-28
Статистикийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 0 2017-05-18
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 17 2000-04-20
Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар батлах тухай /Сайдын тушаал/ 18 2013-04-02
Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар батлах тухай /Сайдын тушаал/ 9 2018-11-25
Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар батлах тухай /Сайдын тушаал/ 18 2013-04-02
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 19 2006-05-25
Хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдлоос сэргийлэх тухай 20 2004-05-13
Хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдлоос сэргийлэх тухай 21 1999-10-07
Хөдөлмөрийн тухай 22 1999-05-04
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай 23 2005-05-27